Pytania i odpowiedzi

   

Co to jest studnia głębinowa?

    Studnia głębinowa to studnia wykonana metodą wiercenia, która pobiera wodę z dużej głębokości. Głębokość ta i parametry studni uzależnione są od warunków hydrogeologicznych w danym rejonie.
    Po zakończeniu prac wiertniczych w otworze osadza się rurę studzienną zakończoną filtrem i rurą podfiltrową.
    W zależności od granulacji warstwy wodonośnej stosuje się różne rodzaje obsypki żwirowej dookoła filtra w celu ulepszenia filtracji napływającej do filtra wody. Studnia głębinowa musi mieć średnicę wewnętrzną umożliwiającą wprowadzenie do jej środka pompy głębinowej. W praktyce są to rury o minimalnej średnicy wewnętrznej 100mm umożliwiające włożenie pompy głębinowej 3 i 3,5calowej. Z uwagi na wymagania inwestora, właściwości techniczne pomp i parametry studni dobiera się optymalną średnicę rur studziennych.
   

Co to jest studnia abisyńska?

    Studnia abisyńska, to ujęcie, które w pewnym stopniu budową przypomina studnię głębinową. Po zakończeniu odwiertu w otworze umieszcza się rurę o małej średnicy (najczęściej jest to rura o średnicy zewnętrznej 40mm). Rura ta jest zakończona filtrem, ale pompę podłącza się na powierzchni bezpośrednio do rury, skąd zasysa wodę.
    Abisynki można wykonać tylko w miejscach, gdzie lustro wody wybija nie niżej niż ok 5m poniżej poziomu terenu, gdyż im głębiej do lustra wody pompa traci na wydajności. Lustro wody, które w studni abisyńskiej stabilizuje się na głębokości 8m i poniżej, nie jest możliwe do ujęcia – nawet najlepszymi pompami hydroforowymi.
   

Jakie są sposoby poszukiwania zasobów wód podziemnych?

    Bardzo często jesteśmy pytani przez klientów o sposoby lokalizacji warstw wodonośnych, dzięki rozwojowi techniki jesteśmy w stanie sprawnie i z możliwie największym prawdopodobieństwem określić głębokość zalegania warstw wodonośnych, oraz orientacyjny nominalny wydatek studni, dzięki czemu możliwy jest optymalny dobór zastosowanych materiałów, oraz wstępna wycena inwestycji.
    Do najczęściej stosowanych metod zaliczamy:
- sondowanie elektrooporowe,
- metoda potencjałowa,
- odwierty próbne,
- korzystanie z map hydrogeologicznych.
    Na życzenie klienta wiercimy w miejscu które wyznaczy radiesteta, gdyż ta metoda w wielu przypadkach okazuje się skuteczna.
   

Gdzie lokalizować ujęcie?

    Umiejscowienie studni zależy od dostępności warstwy wodonośnej i głębokości lustra wody, a także musi uwzględniać odległość od możliwych źródeł zanieczyszczeń. Najczęściej zajmuje się tym geolog, który wytycza miejsce odwiertu na podstawie map hydrogeologicznych i rozpoznania warunków w otoczeniu działki. Nie polecamy opierać decyzji o lokalizacji studni wyłącznie na podstawie opinii różdżkarza, choć ze względu na zmienność warstw geologicznych i możliwość wystąpienia anomalii w głębokości warstwy wodonośnej, jego opinia może okazać się pomocna.
    Miejsce wiercenia studni reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. Dział II rozdział 6 par 31.1 zgodnie z którym studnia głębinowa powinna być wykonana w odległości co najmniej:
- 5 m od granicy działki (choć sąsiad może wyrazić zgodę na zmniejszenie odległości, lub nawet na budowę wspólnej studni na granicy działek), a także od studni wspólnej na granicy działek.
- 7,5 m od osi rowu przydrożnego
- 15 m od budynków inwentarskich i związanych z nimi silosów, szczelnych zbiorników na gnojowicę, kompostowników itp. oraz od szczelnego zbiornika ścieków - szamba.
- 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu (jeżeli są one uprzednio oczyszczone biologicznie)
- 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.
   

Czy na budowę studni wymagany jest projekt?

    Zgodnie z "Prawem geologicznym i górniczym" jak również "Prawem Wodnym" od 1 stycznia 2012 r wykonanie każdej studni niezależnie od głębokości oraz zapotrzebowania na wodę wymaga opracowania Projektu prac geologicznych. Wymogi jakie powinien spełniać projekt prac geologicznych zawarte są w rozporządzeniu ministra środowiska z 19.12.2001r dotyczącym projektów prac geologicznych (Dz. U. nr 153, poz. 1777).
    Projekt powinien zawierać m.in. zapotrzebowanie na wodę, lokalizację odwiertu, planowaną głębokość i średnicę, konstrukcję otworu, sposób filtrowania. Opracowany projekt przedkładamy do odpowiedniego organu (najczęściej do Starostwa) celem zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu projektu , oraz zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do robót możemy zacząć wiercenie studni głębinowej.
Opracowanie Projektu wraz z zatwierdzeniem trwa ok. 3 tyg.
   

Jaki wybrać rodzaj pompy?

    Generalnie rodzaj pompy pobierającej wodę ze studni zależy od głębokości ujęcia. Zestawy hydroforowe mogą czerpać wodę z głębokości 7-8 metrów, wtedy wystarczy wykonać studnię abisyńską.
    Jeśli lustro wody znajduje się głębiej, należy wybrać pompę głębinową. Pompa głębinowa do studni głębinowej na stałe jest zanurzona w wodzie.
    Woda ze studni głębinowej zwykle jest lepszej jakości od wody ze studni abisyńskiej z tego względu, że woda pobierana z głębszych warstw wodonośnych tzn. podlega dłuższej filtracji.